Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny

Plán akcí školy

březen 2018
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
esfjpg.jpg

Vyhledávání

EU-PENÍZE ŠKOLÁM

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR 
MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LUBENEC, OKRES LOUNY

Název projektu: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VÝUKY

Hodnota projektu: 1.073.699 Kč

Doba trvání projektu: 30 měsíců (od 01.09.2010 do 28.02.2013)

Zdroje financování projektu: program EU peníze školám

Naše škola je umístěna v menší obci a v rámci našeho regionu patří velikostí mezi střední, neboť v okolí je celá řada malotřídních škol. Na druhém stupni proto věnujeme velkou péči integraci „přespolních“ dětí, které u nás od 5. ročníku pokračují. K datu 30.09.2009 jsme evidovali celkem 180 žáků, kteří jsou převážně z blízkého okolí školy. Učitelský sbor tvoří převážně velmi zkušení učitelé. Silnou stránku našich učitelů spatřuji v jejich odborných kvalitách a dále v ochotě zavádět do výuky inovativní metody, ve kterých vidíme možnosti pro zlepšování kvality výuky a zvyšování přitažlivosti výukového procesu směrem k žákům.

Na naší škole se dlouhodobě a intenzivně věnujeme vzdělávání všech dětí, včetně dětí z odlišného sociálně kulturního prostředí, a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Chceme učit děti takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě. Zavádíme do výuky efektivní metody ( např. skupinové nebo projektové vyučování, prezentace žáků, výstupní práce žáků 5. a 9. třídy ), kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu, a metody, které budou odpovídat jejich individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem. Posilujeme výuku cizích jazyků, podporujeme zavádění a využívání komunikačních a informačních technologií ve všech předmětech. Těmto oblastem věnujeme zvýšenou péči jak ve výuce, tak při pořádání mimovýukových činností (např. projektové dny, účast v soutěžích ). Podle našich poznatků z minulých let je patrný ubývající zájem žáků o vzdělávání obecně, hlavně na druhém stupni. V předmětu volba povolání usilujeme o zvýšení motivace k nutnosti celoživotně se vzdělávat. Naopak rádi vidíme, že naši žáci se zajímají hodně o informační technologie a dobrých výsledků dosahují zejména v různých typech vědomostních soutěží , kde se dobře umisťují. Žáci naší školy nejčastěji pokračují na školách s maturitními obory a učilištích.

Vzhledem k výše uvedenému, vzhledem k velikosti a lokalitě naší školy a také vzhledem k obsahu našeho ŠVP se domníváme, že nejvíce užitečné a prospěšné bude věnovat naši energii a prostředky v rámci projektu „Zlepšování kvality výuky“ do oblastí ICT. Tyto oblasti jsou v ŠVP rozpracovány ve všech dílech učebních osnov.

Cílem projektu je tedy rozvoj ICT technologií tak, aby bylo možno naplnit priority školy:

  • Příprava žáků pro život
  • Komunikace
  • Strategie učení
  • Integrace žáků se specifickými potřebami
  • Zájmová činnost

Tyto cíle budou naplněny především vytvářením inovovaných materiálů pro výuku a dále budou podpořeny dalším vzděláváním našich pedagogických pracovníků.

Projekt bude mít přímý vliv na všechny žáky naší školy, a to v současné době celkem na 90 žáků z prvního stupně a dále celkem na 91 žáků ze stupně druhého. Žáci budou podpořeni téměř rovnoměrně v jednotlivých ročnících.

Aktivně se na projektu bude dále podílet 13 učitelů. Přínos pro učitele vidíme zejména v následujících bodech:

  • učitelé budou oceněni za nadstandardní práci navíc – sami ji často vykonávají již teď zcela bez nároku na ohodnocení nebo za minimální odměnu
  • učitelé budou mít motivaci zkvalitnit svoji výuku a motivovat k tomuto zkvalitnění i ostatní

Výsledkem projektu bude vytvoření dobrého zázemí pro zkvalitnění výuky a vytvoření podmínek pro dosažení většího studijního pokroku ze strany žáků. Bude to vytvoření řady vzdělávacích materiálů, které budou dostupné všem učitelům ve škole. Ti je tak budou moci použít nejen přímo pro výuku, ale zejména jako inspiraci pro tvorbu vlastních materiálů v budoucnu. Při vzniku materiálů chceme klást důraz na jejich kvalitu a na to, aby byly využitelné opakovaně a také využitelné ostatními učiteli. Nechceme si dávat nereálné cíle ve smyslu „zlepšení výsledků žáků o předem určené %“. Tyto cíle o ničem nevypovídají. Naším cílem je zlepšení podmínek pro práci učitelů, motivace učitelů k používání moderních forem výuky a zejména pak správné implementace požadovaných výstupů projektu v praxi. Změnu bychom rádi rozpoznali formou rozhovorů se zapojenými učiteli i žáky a možná i rodiči. Vhodným nástrojem se nám jeví také nějaká forma dotazníkového šetření týkající se kvality výuky. Samozřejmě se nevzdáváme ani myšlenky na měření znalostí žáků v daných oblastech. Budeme jej realizovat, shledáme-li takovéto testování užitečné pro vyhodnocení míry dosažení cílů projektu. 

Domníváme se, že projekt je v souladu se školním vzdělávacím plánem, zaměřuje se na oblasti, ve kterých se jako škola chceme zlepšovat, a odpovídá tomu, kam se chceme ubírat v následujících školních letech.

Věříme, že projekt naší škole pomůže v následujících dvou letech realizovat aktivity, na které bychom za běžných okolností neměli prostředky, a že tyto aktivity budou prospěšné a užitečné zejména pro naše žáky.