Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny

DEN S DOPRAVNÍ VÝCHOVOU – 17.4.2019

         Chodci a cyklisté, nejzranitelnější účastníci silničního provozu, tvoří 30 % obětí v silničním provozu a tento podíl se nedaří snižovat. Zvýšení ochrany dětí a žáků na pozemních komunikacích je jednou z priorit naší školy. Je třeba si uvědomit, že žáci základních škol jsou účastníky silničního provozu a budoucími řidiči, a právě u nich může začít možná náprava chování a návyků celé společnosti, které se mj. odrážejí v chování v silničním provozu. Témata dopravní výchovy jsou v

 

Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, a proto si žáci 9. třídy připravili pro děti z I. stupně zajímavé úkoly a testy o dopravních značkách, nehodách, cyklistickém vybavení a chování na silnici. Každá třída byla rozdělena na skupiny, ve kterých žáci tyto úkoly plnili v tělocvičně. Na druhém stanovišti pracovali žáci u interaktivní tabule. Využili jsme internetové stránky https://ibesip.cz/Dopravni-vychova, kde si žáci procvičili, zda umí vyjmenovat správnou výbavu cyklisty i kola, dopravní značky, popsat chování chodce, přecházení vozovky, ale i zda umí rozlišit bezpečná místa pro dětské hry. Posledním stanovištěm byla jízda zručnosti, kde každý žák projel vytyčenou trasu na kole nebo koloběžce s dodržováním pravidel silničního provozu. Děkuji za spolupráci panu školníkovi V. Kroupovi, který zkontroloval stav školních koloběžek, a ve spolupráci s panem J. Křížem a chlapci z 9. třídy připravil na asfaltové ploše u školy trasu, která prověřila zručnost žáků při jízdě na kole nebo koloběžce.                           

        Základním cílem zařazení dopravní výchovy do výuky je získání vědomostí, dovedností a návyků v oblasti bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu, přijetí etických norem chování, rozvoj klíčových kompetencí žáka s důrazem na rozvoj komunikace, sounáležitosti, úcty ke zdraví, odpovědnosti za své zdraví a bezpečnost i zdraví jiných. Dále jde o výchovu k toleranci a ohleduplnosti k ostatním. Dopravní výchova by měla mít kladný dopad na celoživotní učení dětí a vést následně ke snížení nehodovosti a rizikových situací v silničním provozu.

Žáci 9. ročníku vyhodnotili jako nejúspěšnější při plnění zadaných úkolů 1. třídu. Gratulujeme!!!

Mgr. D. Lorencová