Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny

Informace k provozu školy od 19. 4. 2021 do odvolání

Milí žáci a rodiče,

všichni si již dlouho přejeme, aby mohli jít žáci do školy a teprve nyní přichází alespoň částečně ona příležitost. Prostřednictvím TU jsem Vás požádala o předběžnou orientační odpověď na několik otázek, které by nám mohly trochu usnadnit toto organizačně velmi náročné období. Děkuji Vám všem, kteří jste mi tuto odpověď poskytli, čímž jste nám ji umožnili zohlednit alespoň částečně v přípravách. Jsem moc ráda, že někteří z Vás si uděláte čas a pomůžete svým dětem (tím i nám) ve vlastním testování. Vy, kteří tuto možnost nemáte, se nemusíte bát. Všichni víte, že Vaše děti, jsou také naše.

Není rozhodně jednoduché splnit všechny požadavky nadřízených orgánů a platné legislativy, ale uděláme vše, co bude v našich možnostech, abychom dodrželi povinnosti, které z toho pro nás vyplývají a věřím, že vzájemným pochopením a vstřícností, vše společně zvládneme. I proto Vás prosím o spolupráci a předem za ni děkuji.

Těším se na Vás! Buďte prosím hlavně zdraví! 

Romana Klimentová, ředitelka školy

Teď již konkrétněji:

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo mimořádný pokyn k 1.fázi rozvolnění:

 1. Obnovuje povinnáprezenční výuka žáků 1.stupně základní školy.

Je umožněna osobní přítomnost žáků 1.stupně ve škole ve střídavém režimu.

V (sudém) týdnu 19. - 23. 4. bude probíhat prezenční výuka pro 1. - 3. ročník,

v (lichém) týdnu od 26. - 30. 4. bude probíhat prezenční výuka žáků 4. a 5. ročníku.

Výuka bude rotační, tj. jeden týden se bude žák prezenčně vzdělávat ve škole, druhý týden se bude vzdělávat distančně.

Žáci 2. stupně pokračují ve vzdělávání distančním způsobem.

Prezenční výuka ve škole – sudé týdny                    pro 1., 2., 3. ročník

Prezenční výuka ve škole – liché týdny                    pro 4., 5. ročník

 1. Při distanční výuce zůstává v platnosti současný rozvrh online výuky.
 1. Prezenční výuka žáků bude probíhat dle běžného rozvrhu hodin v kmenových učebnách za těchto podmínek:

Školám je uložena povinnost testovat žáky a zaměstnance 2x týdně neinvazivními Ag testy.

Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek. Podrobnosti v závěru sdělených informací.

 

Příchod, odchod a pohyb žáků ve škole bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

(Žáci, kteří dojíždějí do školy linkovým nebo školním autobusem, přicházejí podle příjezdu autobusu. Dbají pokynů zaměstnanců školy.)

 

Při příchodu ke škole (odchodu ze školy) před budovou školy je povinnost nosit stanovenou ochranu úst a nosu dle mimořádného opatření MZ.

 

Při vstupu do budovy školy i během pobytu ve škole jsou žáci povinni si dezinfikovat ruce a dodržovat stanovená pravidla.

 

 • Zaměstnanci školy mají povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu ve škole. (včetně ŠD), žáci rovněž musí mít ochranu úst a nosu podle mimoř.nařízení MZ odpovídající filtrační účinnosti FFP2
 • Během vyučování bude zajištěno pravidelné větrání vnitřních prostor (doporučujeme teplejší oblečení).
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Dle aktuálních podmínek bude zařazován pobyt žáků na čerstvém vzduchu (doporučujeme teplejší oblečení).
 1. Školní družina bude v provozu (ranní, odpolední)

Je určena pro ty žáky, kteří se účastní prezenční výuky (za podmínky, že v oddělení jsou přítomni žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky). Z tohoto důvodu dochází k organizačním a personálním změnám ve školní družině.

Případné dotazy u vedoucí školní družiny.

Činnost školní družiny je zajištěna – ráno od 6.45 , v odpoledních hodinách do 15.45.

Platba za ŠD: měsíční platba za ŠD - přihlášení žáci jen 50.- (2 týdny v ŠD).

Poplatek za ŠD musí být uhrazen předem.

        Je možné zažádat o úlevu platby ve školní družině (např. v případě hmotné nouze). Tuto skutečnost je nutné doložit.

       Účastníci zájmového vzdělávání musí mít i v ŠD ochranu dýchacích cest – roušky, respirátory.

Svoz školním autobusem bude zajištěn, při cestě je nutno dodržovat protiepidemická opatření.

po, čt – příjezd ke škole v 7:00 h (z důvodu testování)

út, st, pá – příjezd ke škole v 7:40 h

Jízdní řád ranního svozu naleznete na webových stránkách školy.

Odpoledne bude autobus odjíždět od školy v 15:15 h.    

Prosíme, aby žáci měli s sebou dostatečný počet náhradních roušek na výměnu (ne látkových) – ve škole i v družině.

 1. Školní stravování pro žáky v prezenční výuce bude zajištěno. Od 19.4.2021 budou mít všichni stravující se žáci účastnící se prezenční výuky obědy automaticky přihlášené.V případě, že nebude Vaše dítě chodit v této době na obědy, je nutné ho v daný den nejpozději do 7.30 odhlásit u vedoucí ŠJ. Při distančním vzdělávání obědy lze pouze vyzvednout (nelze ho konzumovat v ŠJ), a to jen po předchozí domluvě s vedoucí ŠJ. Pokud se tedy nedomluvíte jinak, budou žákům automaticky obědy v období distanční výuky odhlášeny. Další případné dotazy u vedoucí školní jídelny.

Ve školní jídelně musí všichni dodržovat platná protiepidemická opatření, např.:

 • Před vstupem do školní jídelny si dezinfikovat ruce
 • Řídit se pokyny dohlížejících zaměstnanců.
 • Dodržovat rozestupy mezi žáky
 • Povinnost nosit ochranu úst nosu, s výjimkou doby konzumace stravy
 • Po obědě se nezdržovat v prostoru ŠJ.

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím TU nebo sekretariátu.

 •  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest s účinností od 12.4.2021:

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - výňatek

 • Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

1. Všem osobám se s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování,

b) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,

c) na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

 • Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení ochranných prostředků ve školách tak, že
 • - v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku, ideálně v odpovídající velikosti
 • - výjimky a bližší podrobnosti jsou stanoveny v daném mimořádném opatření

 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování uchazečů před přijímacími zkouškami na střední školy.

Informujeme, že pro potřeby přijímacího řízení na střední školy musí mít žáci 9. ročníku formulář ze základní školy o výsledku Ag testu. Další podrobnosti jsou stanoveny v daném mimořádném opatření.

 Informace k testování žáků při prezenční výuce

V souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví (MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN a MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN) a MŠMT budou všichni žáci přítomni prezenční výuce testováni.

Žáci budou povinně pravidelně testováni antigenními testy na přítomnost COVID -19 vždy 2 x týdně (pondělí a čtvrtek). Pro testování se budou používat tzv. LEPU testy. Jedná se o neinvazivní antigenní testy, kdy se test provádí samostěrem z nosu pomocí (čisté, ničím nenapuštěné) tyčinky. Tyčinka se zasouvá jemně do nosní dírky tak, aby hlavička výtěrové tyčinky byla zcela zasunuta do nosní dírky (cca 1,5 cm) a jemně se 5 x otočí v každé nosní dírce. Následně po výtěru se tyčinka zasune do přiloženého testovacího balíčku a dohlížející osoba provede další kroky (zakapání roztokem a vyhodnocení). Výsledek testu je znám po 15 minutách.

Testování začne vždy v 1. den prezenční výuky v daném týdnu, další test ve čtvrtek.

Pokud rodiče nesouhlasí s testováním svého dítěte, tuto informaci sdělí TU, který jeho absenci ve škole omluví. V tomto případě nebude možná přítomnost žáka při prezenční výuce a žák se bude individuálně vzdělávat doma. Další postup ve vzdělávání – dle dohody s vyučujícím.. Vzdělávání nebude probíhat distanční formou.

V případě testování žáků 1. až 3. ročníku 1.stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

V ostatních individuálních případech, kdy testovaný žák není schopen provést test sám (např. z důvodů fyzických či jiných indispozic), je také možná asistence třetí osoby.

Testování žáků proběhne vždy před vyučováním, v případě organizačních komplikací max. 1. vyučovací hodinu. V případě nepřítomnosti žáka bude test proveden po jeho příchodu do školy.

Výsledky testů:

Negativní test – žák se zúčastní prezenční výuky ve třídě.

Pozitivní test: žák bude ihned izolován od ostatních žáků a odchází domů sám nebo vyčká do doby převzetí zákonným zástupcem.

Zákonný zástupce bude neprodleně informován, aby si jej vyzvedl a současně bude poučen o povinnosti kontaktovat dětského lékaře žáka, od něhož obdrží žádanku na PCR test. O výsledku RT-PCR testu bude informovat třídního učitele, který o výsledku informuje ředitelku školy. V případě pozitivního RT-PCR testu škola zašle jmenovitý seznam žáků, kteří byli v kontaktu s daným žákem, jenž měl RT-PCR pozitivní test. O případné karanténě celé skupiny bude rozhodovat hygienická stanice. V případě karantény skupiny (při prezenční výuce) přechází celá skupina na distanční výuku dle rozvrhu pro distanční výuku.

Prosíme neposílejte děti do školy v případě, že se u nich objeví příznaky virového onemocnění citované v pokynech zde: 

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

 

Před zahájením vyučování se doporučuje s dítětem, žákem (případně jejich zákonnými zástupci) projít jednotlivé položky tohoto seznamu.

V případě, že žák na některou z položených otázek odpoví kladně nebo evidentně vykazuje dané příznaky, nebude mu umožněna prezenční výuka. Takový žák musí opustit budovu školy, případně mu bude umožněn pobyt v izolaci do doby příchodu jeho zákonného zástupce.

Dítě, žák, student vykazuje známky nebo uvádí, že pociťuje:

 zvýšenou tělesnou teplotu

 suchý kašel

 dušnost

 zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)

 ztrátu chuti a čichu

 bolest v krku

 bolest svalů a kloubů

 rýmu / ucpaný nos

 bolest hlavy

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

 •  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení

 o Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně

 • o K testování lze použít neinvazivní Ag testy (které vám budou distribuovány - viz informace MŠMT ze dne 3. dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy
 • o

MZ MZ ze dne 6.4.2021_ochrana dýchacích cest_s účinností od 12.4.202150

 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

1. Všem osobám se s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),

b) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,

c) na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.