Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny

Informace k provozu školy od 24. 5. 2021 do odvolání

MŠMT vydalo mimořádný pokyn k další fázi rozvolnění:

  1. Obnovuje se povinnáprezenční výuka všech žáků základní školy.

Je tedy umožněna osobní přítomnost všech žáků.

Prosím rodiče, aby zvážili své případné rozhodnutí nechat své dítě doma z důvodu výhrad k testování

nebo z důvodu nošení ochrany dýchacích cest – pravděpodobně tento režim ve školách bude v dané

podobě probíhat až do konce školního roku. Osobní přítomnost žáků ve škole je podle mého názoru

nezastupitelná.

  1. Prezenční výuka žáků bude probíhat dle běžného rozvrhu hodin v kmenových učebnách za těchto podmínek:

Školám je uložena povinnost testovat žáky a zaměstnance 1x týdně neinvazivními Ag testy.

Testování bude probíhat v pondělí.

Příchod, odchod a pohyb žáků ve škole bude organizován tak, abychom byli schopni provést úkony spojené s testováním a naplněním dalších kroků vyplývajících z mimořádného opatření.

(Žáci, kteří dojíždějí do školy linkovým nebo školním autobusem, přicházejí podle příjezdu autobusu. Dbají pokynů zaměstnanců školy.)

 

Ostatní pravidla zůstávají stejná jako dosud, zejména pravidla testování, ochrana dýchacích cest.

 

  1. Školní družina bude v provozu (ranní, odpolední)

Činnost školní družiny bude v běžném režimu: po – čt 6.00 – 16.30, pá 6.00 – 16.00.

Případné dotazy u vedoucí školní družiny.

Platba za ŠD: standartní měsíční platba za ŠD na měsíc červen – 100.- Kč..

Poplatek za ŠD musí být uhrazen předem.

        Je možné zažádat o úlevu platby ve školní družině (např. v případě hmotné nouze). Tuto skutečnost je nutné doložit.

       Účastníci zájmového vzdělávání musí mít i v ŠD ochranu dýchacích cest – roušky, respirátory.

Svoz školním autobusem bude zajištěn, při cestě je nutno dodržovat protiepidemická opatření.

Jízdní řád ranního svozu naleznete na webových stránkách školy, věnujte mu prosím náležitost

pozornost.

Prosíme, aby žáci měli s sebou dostatečný počet náhradních počet ochrany dýchacích cest na výměnu (ne látkových) – ve škole i v družině.

  1. Školní stravování pro žáky v prezenční výuce bude zajištěno v běžném režimu. Od 24.5. 2021 budou mít všichni stravující se žáci účastnící se prezenční výuky obědy automaticky přihlášené.V případě, že nebude Vaše dítě chodit v této době na obědy, je nutné ho v daný den nejpozději do 7.30 odhlásit u vedoucí ŠJ. Další případné dotazy u vedoucí školní jídelny.

Ve školní jídelně musí všichni dodržovat platná protiepidemická opatření, např.:

  • Před vstupem do školní jídelny si dezinfikovat ruce
  • Řídit se pokyny dohlížejících zaměstnanců.
  • Dodržovat rozestupy mezi žáky
  • Povinnost nosit ochranu úst nosu, s výjimkou doby konzumace stravy
  • Po obědě se nezdržovat v prostoru ŠJ.

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím TU nebo sekretariátu.

Pravidla k testování žáků platí jako dosud.

Pro připomenutí pár nejdůležitějších informací:

V případě testování žáků 1. až 3. ročníku 1.stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

V ostatních individuálních případech, kdy testovaný žák není schopen provést test sám (např. z důvodů fyzických či jiných indispozic), je také možná asistence třetí osoby.

Testování žáků proběhne vždy před vyučováním, v případě organizačních komplikací max. 1. vyučovací hodinu. V případě nepřítomnosti žáka bude test proveden po jeho příchodu do školy.

Výsledky testů:

Negativní test – žák se zúčastní prezenční výuky ve třídě.

Pozitivní test: žák bude ihned izolován od ostatních žáků a odchází domů sám nebo vyčká do doby převzetí zákonným zástupcem.

Zákonný zástupce bude neprodleně informován, aby si jej vyzvedl a současně bude poučen o povinnosti kontaktovat dětského lékaře žáka, od něhož obdrží žádanku na PCR test. O výsledku RT-PCR testu bude informovat třídního učitele, který o výsledku informuje ředitelku školy. V případě pozitivního RT-PCR testu škola zašle jmenovitý seznam žáků, kteří byli v kontaktu s daným žákem, jenž měl RT-PCR pozitivní test. O případné karanténě celé skupiny bude rozhodovat hygienická stanice. V případě karantény skupiny (při prezenční výuce) přechází celá skupina na distanční výuku dle rozvrhu pro distanční výuku.

 

Prosíme neposílejte děti do školy v případě, že se u nich objeví příznaky virového onemocnění citované v pokynech zde: 

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

Před zahájením vyučování se doporučuje s dítětem, žákem (případně jejich zákonnými zástupci) projít jednotlivé položky tohoto seznamu.

V případě, že žák na některou z položených otázek odpoví kladně nebo evidentně vykazuje dané příznaky, nebude mu umožněna prezenční výuka. Takový žák musí opustit budovu školy, případně mu bude umožněn pobyt v izolaci do doby příchodu jeho zákonného zástupce.

Dítě, žák, student vykazuje známky nebo uvádí, že pociťuje:

 zvýšenou tělesnou teplotu

 suchý kašel

 dušnost

 zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)

 ztrátu chuti a čichu

 bolest v krku

 bolest svalů a kloubů

 rýmu / ucpaný nos

 bolest hlavy