Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny

Informace k provozu školy od 1. 9. 2021

Vážení rodiče, milí žáci.

Právě končí doba, kdy si naši žáčci jistě odpočinuli v době letního volna a doufám, že i dospělí našli čas na chvíle zaslouženého oddechu.

Zahajujeme další školní rok, ale i v tomto roce budeme muset dbát zvýšené opatrnosti na zdraví svoje i ostatních. Bohužel se ani v ČR, ani v jiných zemích nepodařilo virovou situaci dostatečně zvládnout, a proto je třeba dbát na dodržování pravidel, která výskyt viru alespoň omezí. Tato pravidla platí pro jednotlivce, i organizace, tedy i pro školu. Většinu z nich již znáte z předchozího období, ale ta nejzásadnější pravidla raději připomeneme. Pročtěte si prosím informace níže uvedené. Budeme se snažit organizačně vše zkorigovat tak, abychom mohli fungovat a současně naplnit literu zákona či jiných opatření.

Přeji všem vstup do tohoto školního roku s úsměvem a v pohodě, ale hlavně ve zdraví.

Romana Klimentová, ředitelka školy

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo mimořádný pokyn k zahájení školního roku:

  1. Prezenční výuka žáků bude probíhat dle běžného rozvrhu hodin v kmenových učebnách za těchto podmínek:

Školám je uložena povinnost otestovat žáky 1.9., 6.9. a 9.9.2021 neinvazivními Ag testy.

 

1.9. proběhne testování všech ročníků, kromě 1.ročníku (ten se otestuje 2.9. při příchodu do školy.)

1.září přijdou žáci jednotlivých tříd v běžném čase (ideálně 7.30 – 7.45), počkají na svého TU, příp. jeho zástupce a až se sejde celá třída, pod dohledem TU či dalšího zaměstnance školy se otestují před vstupem do školy.

Pak půjdou společně dle harmonogramu, který budou mít zaměstnanci k dispozici, do budovy školy.

V případě, že by měl nějaký žák pozitivní test, platí stejná pravidla jako minulý školní rok.

 

Testování ve dnech 6.9. a 9.9. již bude probíhat v časech a místech jako v minulém školním roce. V úvodních hodinách TU potřebné informace připomene všem žákům.

Přestože není povinností zaměstnanců školy, aby se testovali, naše škola chce eliminovat možnost přenosu této nežádoucí nemoci, proto se všichni v uvedené dny také otestujeme.

 

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni předem oznámit TU pobyt svého dítěte v cizině (s uvedením destinace) v posledních 14 dnech před nástupem do školy a současně jsou povinni dodat certifikované laboratorní potvrzení, že je dítě negativní. Toto potvrzení nesmí být starší 48 hodin, tj. musí být vydáno nejdříve 30.8.2021.

Pokud tak neučiní, porušují vládní nařízení a vystavují se tak odpovídajícímu postihu.

Případná další pravidla, která budou aktuální, uveřejníme na našich webových stránkách průběžně tak, jak budou doručována.

 

Příchod, odchod a pohyb žáků ve škole bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

(Žáci, kteří dojíždějí do školy linkovým nebo školním autobusem, přicházejí podle příjezdu autobusu. Dbají pokynů zaměstnanců školy.)

 

Při vstupu do budovy školy i během pobytu ve škole jsou žáci povinni si dezinfikovat ruce a dodržovat stanovená pravidla.

 

Zaměstnanci školy mají povinnost nosit ochranu úst a nosu ve společných prostorech ve škole, rovněž žáci musí mít ochranu úst a nosu podle mimoř.nařízení MZ odpovídající filtrační účinnosti FFP2 ve společných prostorech školy. Mají-li žáci negativní výsledek testování, v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí (tzn. že ve třídě při výuce respirátor není nutný).

  • Během vyučování bude zajištěno pravidelné větrání vnitřních prostor (doporučujeme teplejší oblečení).
  • Dle aktuálních podmínek bude zařazován pobyt žáků na čerstvém vzduchu (doporučujeme teplejší oblečení).
  1. Školní družina bude v provozu.

Je určena pro ty žáky, kteří se účastní prezenční výuky. Bližší informace k provozu ŠD budou vyvěšeny co nejdříve po uzavření všech přihlášek .

Případné dotazy u vedoucí školní družiny.

  1. Školní stravování pro žáky v prezenční výuce bude zajištěno.

S platností od 1.9.2021 budou ceny obědů upraveny z důvodu nedostatečné výše finančního limitu, neustálého zdražování potravin a služeb s tím spojených. Vzhledem k tomu, že je škola povinna dodržovat normativní zastoupení potravin ve školním stravování, tzv. spotřební koš, tj plnit výživové normy vyhlášky o školním stravování, cena stravného u žáků se zvyšuje o 3. Kč.

Další případné dotazy u vedoucí školní jídelny.

Věková kategorie         Současný finanční limit           Navýšení cen od 1.9.2021

Strávníci 7-10 let                     22,- Kč                                                    25,- Kč

Strávníci 11-14 let                   24,- Kč                                                   27,- Kč

Strávníci 15 a více                   25,- Kč                                                    28,- Kč

Ve školní jídelně musí všichni dodržovat platná protiepidemická opatření, např.:

  • Před vstupem do školní jídelny si dezinfikovat ruce
  • Řídit se pokyny dohlížejících zaměstnanců.
  • Dodržovat rozestupy mezi žáky
  • Povinnost nosit ochranu úst nosu, s výjimkou doby konzumace stravy
  • Po obědě se nezdržovat v prostoru ŠJ.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím TU nebo sekretariátu.

 

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Informace k testování žáků při prezenční výuce

V souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví a MŠMT budou všichni žáci přítomni prezenční výuce testováni.

Žáci budou testováni antigenními testy na přítomnost COVID -19 ve dnech 1.9.2021 (žáci 1.ročníku 2.9.2021).  Ve dnech 6.9.2021 a 9.9.2021 proběhne testování všech žáků. Pro testování se budou používat neinvazivní antigenní testy, kdy se test provádí samostěrem z nosu pomocí (čisté, ničím nenapuštěné) tyčinky. Tyčinka se zasouvá jemně do nosní dírky tak, aby hlavička výtěrové tyčinky byla zcela zasunuta do nosní dírky (cca 1,5 cm) a jemně se 5 x otočí v každé nosní dírce. Následně po výtěru se tyčinka zasune do přiloženého testovacího balíčku a dohlížející osoba provede další kroky, včetně vyhodnocení. Výsledek testu je znám po cca 15 minutách.

Pokud rodiče nesouhlasí s testováním svého dítěte, tuto informaci napíše do ŽK a sdělí TU, který jeho absenci ve škole omluví, pokud se žák bude individuálně vzdělávat doma a bude docházet na stanovenou konzultaci a přezkoušení. Vzdělávání v takovém případě nebude probíhat distanční formou. Je možná i varianta, že rodiče nesouhlasí s testováním dítěte, ale do školy ho pošlou. V tomto případě bude povinností žáka při prezenční výuce nosit ochranu dýchacích cest s účinností FFP2 po celou dobu výuky a jeho pobytu ve škole či v ŠD.

V případě testování žáků 1. až 3. ročníku 1.stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

V ostatních individuálních případech, kdy testovaný žák není schopen provést test sám (např. z důvodů fyzických či jiných indispozic), je také možná asistence třetí osoby.

Testování žáků proběhne vždy před vyučováním. V případě nepřítomnosti žáka bude test proveden po jeho příchodu do školy.

Výsledky testů:

Negativní test – žák se zúčastní prezenční výuky ve třídě.

Pozitivní test: žák bude ihned izolován od ostatních žáků a odchází domů sám nebo vyčká do doby převzetí zákonným zástupcem. Škola je povinna vystavit potvrzení o pozitivním výsledku testování.

Zákonný zástupce bude neprodleně informován, aby si jej vyzvedl a současně bude poučen o povinnosti kontaktovat dětského lékaře žáka, od něhož obdrží žádanku na PCR test. O výsledku RT-PCR testu bude informovat třídního učitele, který o výsledku informuje ředitelku školy. V případě pozitivního RT-PCR testu škola zašle jmenovitý seznam žáků, kteří byli v kontaktu s daným žákem, jenž měl RT-PCR pozitivní test. O případné karanténě celé skupiny bude rozhodovat hygienická stanice. V případě karantény skupiny (při prezenční výuce) přechází celá skupina na distanční výuku dle rozvrhu pro distanční výuku.

Prosíme neposílejte děti do školy v případě, že se u nich objeví příznaky virového onemocnění citované v pokynech uvedených níže: 

 

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

 

Před zahájením vyučování se doporučuje s dítětem, žákem (případně jejich zákonnými zástupci) projít jednotlivé položky tohoto seznamu.

V případě, že žák na některou z položených otázek odpoví kladně nebo evidentně vykazuje dané příznaky, nebude mu umožněna prezenční výuka. Takový žák musí opustit budovu školy, případně mu bude umožněn pobyt v izolaci do doby příchodu jeho zákonného zástupce.

Dítě, žák, student vykazuje známky nebo uvádí, že pociťuje:

 zvýšenou tělesnou teplotu

 suchý kašel

 dušnost

 zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)

 ztrátu chuti a čichu

 bolest v krku

 bolest svalů a kloubů

 rýmu / ucpaný nos

 bolest hlavy