Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny

Plán akcí školy

srpen 2019
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
esfjpg.jpg

Vyhledávání

ŠKOLNÍ HISTORIE

MYŠLENKA

Na podzim roku 1919 byl založen odbor Národní jednoty severočeské na velkostatku v Drahonicích pana Františka Štrumola, kde se sešlo asi deset uvědomělých Čechů z Lubence a okolí. Škola byla založena zapsáním 15 dětí, jejichž rodiče pracovali jako zemědělští dělníci. V Drahonicích tak byla první česká škola na Žluticku a Bochovsku. V této škole počalo vyučování 20.ledna 1920 a docházely sem i děti z Lubence. Později byli do železniční stanice Blatno dosazeni čeští dělníci a ve dvorech v Malměřicích a Struhaři přijali několik českých rodin. Tehdy vznikla myšlenka o založení školy přímo v Lubenci.Přednosta železniční stanice Nachlinger o prázdninách v roce 1920 provedl zápis, ke kterému přišlo 28 dětí, a proto bylo požádáno o zřízení školy v Lubenci. Vyučování bylo zahájeno 16.října 1920.

 

ZALOŽENÍ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL A PŘESÍDLENÍ ŠKOLY

Roku 1923 byla otevřena druhá třída, 1.února 1924 zřízena česká škola v Blatně, kam začaly chodit děti z Malměřic a Blatna, proto v Lubenci se redukovalo opět na jednotřídku. S příchodem učitele V. Švarce byla založena Tělovýchovná jednota Sokol. Od pana Schreibera byl odkoupen dům se stodolou č.p.125. Po přestavbě sem přesídlila česká škola. Stodola byla přestavěna na sál, který později stavitel Stark přestavěl na návrh architekta Krásného z Prahy na tělocvičnu. Ta byla slavnostně otevřena 28.září 1922, pořádaly se zde zábavy, besídky, hrálo se zde i divadlo. Zisk byl věnován chudým přespolním žákům.

 

PRVNÍ ŘEDITELÉ A POLOŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAMENE

V roce 1926 byla podána žádost na ministerstvo školství o postavení nové budovy s odůvodněním, že blízkost hostince mládež kazí. Vyhlédnutý pozemek byl zabezpečen. V roce 1927 byl jmenován ředitelem měšťanské školy pan František Blažek z Chomutova, který zemřel na následky onemocnění. Na jeho místo nastoupil v prosinci pan Jozef Loucký z Bánovec nad Bebravou. Na jaře roku 1929 byla stavba nové školní budovy zahájena. Základní kámen byl položen dne 23.VI.1929. Měly v ní být čtyři třídy obecné a čtyři třídy měšťanské školy.

 

OTEVŘENÍ

Náklad na výstavbu činil dva miliony korun. V roce 1930 už byla stavba ukončena a dne 31.května 1931 byla slavnostně otevřena. Byla to veliká sláva, účast byla obrovská, poněvadž průvod s dvojí hudbou vcházel do města a jeho konec odcházel teprve od nádraží. Soužití českých a německých obyvatel existence české školy v Lubenci nenarušovala. V roce 1931 byla zřízena vlaková zastávka v blízkosti školy, protože vzdálené nádraží činilo problémy dojíždějícím žákům.

 

DOBA TEMNA

V roce 1938 po mnichovské zradě bylo vyučování v české škole zrušeno a do školní budovy byla přestěhována škola německá, v prostorách měšťanské školy byla zřízena krajská učňovská škola. Po osvobození republiky v květnu 1945 byla Masarykova škola přeměněna na ruský lazaret. Od 7. června 1945 do července byl prvním učitelem pan Josef Heida, který na škole působil již před válkou, v roce 1941 byl zatčen a umístěn v koncentračním táboře. 27.srpna 1945 byl vedením školy pověřen pan Rudolf Šafek z Chlumu u Třeboně. Od 1.září chodilo do obecné školy 34 žáků, do měšťanské školy 37 žáků, vyučovalo se na různých místech fara, pošta, hostinec. Školní rok již ukončilo 179 žáků. V říjnu 1946 Rudá armáda vyklidila školní budovu. V roce 1947 chodilo do školy 212 žáků. V roce 1950 byly poprvé konány závěrečné zkoušky žáků VIII. třídy.

 

VZNIK "OSMILETÉ STŘEDNÍ ŠKOLY V LUBENCI"

Pan Rudolf Šafek odešel v roce 1951 do Chyše a na jeho místo nastoupil pan František Zelenka. Pěvecký kroužek vedený panem učitelem Janem Kurkou byl založen v roce 1951. Ve stejném roce byla zřízena školní družina a žáci se poprvé zúčastnili lyžařského výcviku, 52 žáků z pěveckého sboru se zúčastnilo jedenáctidenního rekreačního pobytu v Praze. Dne 2.září 1953 zahájil nový školní rok ředitel pan Josef Jungmann, zástupcem se stal Jan Kurka. Škola nesla úřední název "Osmiletá střední škola v Lubenci". Školní rok 1958/1959 zahájil nový ředitel pan Oldřich Staněk s 259 žáky. V roce 1960 se stal zástupcem ředitele pan Bohuslav Ptáček, školu tehdy navštěvovalo 314 žáků.

 

TELEVIZE

V roce 1960 ukončili školní docházku první žáci základní devítileté školy. V roce 1961 přebral funkci ředitele pan J.Buchalský, kterého v roce 1962 vystřídal pan Josef Dušek. Místo zástupce ředitele připadlo na pana Karla Zímu. V roce 1963 byla založena pionýrská skupina, v roce 1964 zakoupilo SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy) první televizní přístroj, divadelní kroužek sehrál pohádku "Moudrý zlatník".

 

REKONSTRUKCE A ŠKOLNÍK

V průběhu školního roku 1965/1966 byly provedeny stavební úpravy školy nová kanalizace a septik, elektroinstalace, pokládání parket, malování, nový balkon, nové stoly a židle; náklady dosáhly šest set tisíc korun. Ve školním roce 1967/1968 pro nedostatek vedoucích ukončena pionýrská činnost, která byla v roce 1970 obnovena pod zkratkou PO SSM (Pionýrská organizace svazu socialistické mládeže). V září 1970 se stal zástupcem školy pan Eduard Kraus. V roce 1970 byla provedena instalace rozhlasového zařízení a začalo se zavádět ústřední topení, vybudoval se byt pro školníka. V průběhu školního roku 1972/1973 byla zavedena voda do tříd, celá škola vymalována, prováděly se lakýrnické práce.

 

VÝMĚNNÉ POBYTY A OPRAVA TĚLOCVIČNY

Na škole pracovalo 18 zájmových kroužků. Škola dosáhla výborných výsledků, v soutěžích a olympiádách žáci získali 8 okresních a krajských cen. Divadelní kroužek přerušil práci, protože vyhořel kulturní dům. V roce 1974 byla dokončena generální oprava, byly navázány družební styky se školou ve východoněmeckém Gornsdorfu. V červenci se uskutečnila oboustranná výměna čtyřicetičlenných skupin žáků. Pěvecký kroužek vedený paní učitelkou Jitkou Ptáčkovou získal 7 ocenění v okrese a kraji. V lednu 1977 byla dokončena oprava tělocvičny, byly položeny nové parkety. Dne 30.června 1977 se zde konalo slavnostní zakončení školního roku.

 

ÚSPĚCHY ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

Této příležitosti využil pan ředitel Josef Dušek pro své rozloučení s učiteli a žáky před svým odchodem do důchodu. V září 1977 byl jmenován ředitelem zástupce ředitele pan učitel Eduard Kraus, do funkce zástupce ředitele byla jmenována paní učitelka Dagmar Hyková. V devíti třídách bylo 265 žáků. Ve školním roce 1977/1978 se žáci zúčastnili sedmdesáti soutěží, v olympiádě českého jazyka a v soutěži Dívčích klubů se zástupci probojovali až do národních kol. Národní kolo Dívčích klubů se konalo v Novém Městě nad Metují počátkem července 1978 a Dívčí klub z Lubence měl tu zvláštnost, že jej vedl muž, tím mužem byl skupinový vedoucí PO SSM pan Stanislav Myška. Ve školním roce 1979/1980 byla škola oceněna vládou ČSSR a ÚRO uznáním "Za vynikající výsledky v soutěži o vysokou efektivnost a kvalitu veškeré práce". Dne 4.dubna 1981 se konala oslava "50.výročí otevření české školy v Lubenci". Mezi nejstarší hosty patřily paní Marie Hejtmanová, která učila v Lubenci do roku 1930 a paní Božena Spurná, která tady učila do roku 1934.

 

2. REKONSTRUKCE ŠKOLY

Ve školním roce 1989/1990 začala tříletá generální oprava školy. Šlo o celkovou rekonstrukci školní budovy, přístavbu školní kuchyně a jídelny, prodloužení tělocvičny. Celá školní budova byla vyklizena, 1. a 2. třída se školní družinou byla přestěhována do bývalé školky v Karlovarské ulici, 3. a 4. třída do areálu nové mateřské školky, žáci celého druhého stupně dojížděli do Drahonic, v Ležkách se vařilo a jídlo se rozváželo ve várnicích do náhradních vyučovacích prostor. Koncem roku 1989 byla vyzvednuta schránka se zakládající listinou a dalšími dokumenty, která byla umístěna za základním kamenem. Po přidání dokumentů se vše vrátilo za základní kámen školy. Školní rok 1990/1991 zahájil současný ředitel pan Jozef Michal, je ředitelem od té doby. Na Den učitelů v roce 1992 byla paní učitelka Jitka Ptáčková pozvána prezidentem ČSFR Václavem Havlem na Hrad. Dne 12.srpna 1992 začalo stěhování do nově zrekonstruované školy, stalo se neuvěřitelné, škola se již 1.září 1992 otevřela.

 

ZAHÁJENÍ DEVÍTILETÉ DOCHÁZKY

Paní učitelka Dagmar Hyková odchází do důchodu a na místo zástupkyně ředitele školy byla jmenována paní Mgr. Jana Smažíková. Od školního roku 1992/1993 se pořádají v kulturním domě každoročně výstavy žákovských prací a školní akademie. Dne 19.září se konalo na místním hřbitově poslední rozloučení s dlouholetou učitelkou paní Ludmilou Churavou. Ve školním roce 1995/1996 neukončil žádný žák docházku na naší škole, poněvadž byla opět zavedena povinná devítiletá školní docházka. Ve školním roce 1996/1997byla paní učitelka Zdena Doležalová a čtyři žáci pozváni do Kongresového centra v Praze na kulturní akci, kterou pořádala pro své přispěvatele norská nadace "Na vlastních nohou". Zahájení školního roku 1997/1998 se konalo v tělocvičně za účasti učitelů, žáků, starosty obce pana Peterky a novinářů, byl zde oceněn čin žáka VIII.třídy Stanislava Jánského, který počátkem prázdnin zachránil v Ležkách pětiletého chlapce před utonutím.

 

SOUČASNOST

V průběhu roku byl zaslán výtěžek "stonožkové akce" s darem odborového svazu na pomoc škole v Hanušovicích na Moravě, která byla v létě postižena velikými záplavami. Na podzim roku 1998 byla škola nákladem 1,2 milionu korun plynofikována, školu navštěvovalo 174 žáků, pracovalo zde 12 učitelů, 2 vychovatelky, 6 dalších zaměstnanců (uklízečky, školník, kuchařky), na škole bylo 7 zájmových kroužků. Školní rok 1998/1999 opustilo 20 žáků, z toho byly 2 žákyně páté třídy, 1 žákyně sedmé třídy, 1 žákyně osmé třídy a z deváté třídy to bylo 16 žáků a žákyň, z toho bylo 9 dívek a 7 chlapců, všichni se dostali tam, kam chtěli. V tomto školním roce se slavily narozeniny a ne ledajaké, ale sedmdesáté, měla je škola. Proto se dne 29. května 1999, byla to sobota, otevřely školní dveře. Sešlo se tu více jak 600 lidí. Setkali se zde učitelé, zaměstnanci, učitelé, žáci bývalí, současní i budoucí. Mezi nejstarší patřila paní Eva Fajtová (Rumlová), která ve škole působila od roku 1948, pan Jan Kurka, paní Antonie Červenková, manželé Kašparovi, paní Janoušová a Vondrušková (sestry Pistoriusovy). Od školního roku 2000 / 2001 je zástupkyní ředitele školy Mgr. Věra Floriánová. 1. 9. 2006 byl jmenován ředitelem školy Mgr. Josef Bindr.
Čerpáno z almanachu, který byl vydán u příležitosti 70. výročí položení základního kamene české školy v Lubenci; Hlasu Lubenecka.
Vytvořili:
Sepsání textů - Jiří Seifrt, žák VIII. třídy Masarykovy základní školy
Grafická úprava - Martin Šašek, žák VIII.třídy Masarykovy základní školy
Školní rok - 2003-2004