Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny

NAŠE ŠKOLA

NAŠE ŠKOLA

Masarykova základní škola v Lubenci je provozována v dvoupatrové budově, která s nepravidelnými bočními trakty má půdorys ve tvaru písmene U.

Dovnitř můžeme vstoupit třemi vchody. Kromě hlavního vchodu ještě bočním, který nás po schodišti dovede do prostor školní družiny. Dalším bočním vchodem na protilehlé straně vejdeme rovnou do prostor šaten a odtud i vpravo do prostorné školní jídelny, za níž je situována školní kuchyně. Projdeme-li chodbou mezi šatnami, ocitneme se v hlavní části budovy, kde jsou učebny.

V přízemí je 1. a 2.třída a dvě odborné pracovny: 1. oddělení školní družiny a vzhledem k velikosti, i funkčně řešená učebna volného času. Až do 2. patra je zařízen bezbariérový přístup, je zde instalována plošina pro invalidní vozík. Toto vybavení je ve školách srovnatelné velikosti a ve venkovském prostředí výjimečné.

V 1. patře označují první dveře ředitelnu, druhé sborovnu, pak následují učebny 3. - 6.třídy. V pravé části je několik kabinetů včetně dobře vybavené žákovské knihovny, která aktuálně reaguje na čtenářské zájmy a potřeby žáků.

Ve 2. patře jsou mateřské učebny 7. - 9. třídy, zkraje jsou dvě třídy, následuje kabinet a odborná učebna Fy-Ch vybavená interaktivní tabulí, pak je další učebna. V pravé části je opět několik kabinetů. Raritou i ozdobou chodby v tomto patře je starý hodinový stroj z věže místního kostela.

Část odborné výuky probíhá v dalších pracovnách, které jsou vybudované v suterénu. Jsou tam školní dílny a také počítačová - projektová učebna. Je zařízená jako odborné pracoviště pro skupinovou práci i individuální zpracovávání učebních projektů. Žáci zde mají k dispozici počítače, televizi, video. Na hodiny tělesné výchovy se děti přemísťují do prostorné tělocvičny v levém bočním křídle. Před tělocvičnou jsou šatny pro žáky a kabinet. Pokud je příznivé počasí, probíhají hodiny tělesné výchovy na hřišti Spartaku Lubenec, které je v těsném sousedství školy.

V patře původního levého křídla školy je v několika místnostech školní družina. Kromě šatnové části je v jedné místnosti největším lákadlem několik počítačů, další je vybavená jako cvičná kuchyňka pro žáky, třetí slouží jako studovna, ale je využívaná např. i k nácviku vystoupení malých mažoretek, poslední využívají děti k zábavě a odpočinku.

Ve školním roce 2014/2015 zajišťuje výuku pro 158 žáků, 15 pedagogů, 5 vychovatelek školní družiny a 4 asistentky pedagoga.

Na 1. stupni je v 1. - 5. třídě 81 žáků, na 2. stupni v 6. - 9. třídě bychom jich napočítali 77. Všechny třídy pracují podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem "Škola pro život".

Podle svých možností škola nabídla žákům povinně volitelné předměty: putování regionem pro žáky 7. třídy, pro žáky 8. třídy informatiku, pro žáky 9. třídy konverzaci v Aj. Žáci tak mají možnost od 7. třídy využít nabídku dle svého vlastního rozhodnutí.

Zájemci o hudbu a její milovníci se mohou zapsat i v pobočce ZUŠ Podbořany a Žlutice. Pronájmem prostor v naší škole tak žákům usnadňujeme jinak nutné dojíždění do okolních měst. Výuku hry na dechové nástroje vyučuje pan Bohumil Ptáček, výuce na klavír se věnuje paní Jana Kvěšová, výuku na kytaru zajišťuje Bc. Nikola Vukliševičová.

Ve škole máme v letošním roce 12 žáků se specifickými poruchami učení, žáky s vadami řeči, žáka sluchově postiženého a žákyni s tělesným postižením. Tito žáci zvládají učební látku pomocí individuálního vzdělávacího plánu, kromě pedagogů jim při výuce pomáhají též asistentky pedagoga.

I o nadané žáky je v naší škole postaráno. Mají možnost projevit talent při plnění individuálních úkolů. Rozvoj zájmů podporuje i nadále nabídka zájmových kroužků.

Volbami do třídní samosprávy a žákovského parlamentu je našim žáků dána možnost vyjadřovat se k chodu školy, k plánovaným aktivitám. V letošním školním roce budou žáci voleni do parlamentu od 5. třídy, pracovat budou přímo pod vedením ředitelky školy.

I letos se žáci budou věnovat výuce projektového charakteru. Kromě již tradičního Halloweenského dovádění pro děti 1. stupně a MŠ a Vánočního ladění se zapojí do tvorby celoškolního projektu s námětem PŘÍRODA.

Prostřednictvím spolupráce těch nejstarších a nejzkušenějších - deváťáků - chceme usnadnit pomocí projektu Patron vstup našim nejmenším - prvňáčkům - do školy. S pomocí žáků deváté třídy se nám podařilo zorganizovat v minulých letech mnoho školních aktivit, proto věříme, že i ti letošní nás nezklamou, v mnoha věcech nám pomohou či nás dokonce zastoupí.

Nadále chceme spolupracovat s družební školou z německého města Gornsdorf, se školami z našeho regionu. Naším přáním je informace o dění ve škole vám co nejvíce přiblížit. Proto rodiče i veřejnost budeme nadále informovat prezentací v regionálním tisku Region Podbořansko, v místním Hlasu Lubenecka, příspěvky na stránkách školy www.zslubenec.cz., informacemi a zprávami v žákovské knížce.